કાઠીયાવાડી ડુંગળી ગાઠીયા નુ શાક (Dungli gathiyanu shak)
Servings Prep Time
2Peoples 10minutes
Cook Time Passive Time
15minutes 10minutes
Servings Prep Time
2Peoples 10minutes
Cook Time Passive Time
15minutes 10minutes
Ingredients
 • 1cup Chopped Onion
 • 1/2 Cup Gram Flour ( ચણા નો લોટ)
 • 2tbsp Tamarind Paste (આમલી નો પ્લપ)
 • 3tbsp Peanut Oil Or Any Oil you prefferOlive Oil can Be used.
 • 1Pinch Carom Seeds, (અજમો),
 • 1/2 tsp Turmeric (હળદર)
 • 1tsp Garam Masala (ગરમ મસાલો,)
 • 1/2 tsp Musturd Seeds (રાઈ)
 • 1/2 tsp Cumin Seeds (જીરું)
 • 1 to 2 whole Green Chilli ( આખા મંરચા)
 • 1tsp Garlic Paste ( લસણ પેસ્ટ )
 • 1 tsp Dry Coriander Powder ( ધાણાપાવડર)
 • 1tsp Ginger Chilli Paste (આદુ મંરચા ની પેસ્ટ)
 • 1tsp Red Dry Chilli Powder (લાલ મંરચુ પાવડર)If you like to eat little bit less spicy then you can reduce the green chillies and dry chilies to you taste
 • 1/2 tsp Sugar (સાકર)If you want to avoid sweetness then do not use sugar. (Sugar Substitute does not taste good)
 • Salt to Taste (મીઠું સ્વાદનુસાર)
Instructions
 1. પહેલાં ચણાનાલોટ માં ૧ ચમચી તેલ,ચપટી અજમો, ખાવાનોસોડા,હીગં,ચપટીહળદર, મીઠું નાખી પાણી થી રોટલી થી સહજ કડક કણક બાધી પછી તેના લૂવા કરી હાથથી મીડીયમ ગાઠીયા વળી લો એક તપેલી માં ૩કપ પાણી ઊકાળો તેમા ગાઠીયા નાખી ઢાંકી૧૦મીનીટ બાફવા દો પછી ગાઠીયા ને થાળીમાં કાઢીને ૧ઈચં ના ટૂકડા કાપી લો.
 2. હવે પેન માં તેલ ગરમ કરી તેમાં રાઈ જીરું આખા લાલમંરચા, ઉમેરો તતડે પછી હીગં, આદુ મંરચા ની પેસ્ટ,લસણ પેસ્ટ,ડુંગળી ઊમેરો ડુંગળી સંતળાય પછી સુકા મસાલો,પાણી ,આમલી ની પેસ્ટ ઉમેરો ૫મીનીટ પછી ગાઠીયા નાખો, મીઠું,સાકર એડડ કરી ૫મીનીટ પછી સૅવીગં બાઉલ માં કાઢી કોથમીર ભભરાવી રોટલા સાથે સૅવ કરો